top of page

 Wet Incassokosten

Sinds de invoering van de nieuwe wettelijke regeling omtrent de hoogte van de te berekenen buitengerechtelijke incassokosten, is er zowel voor de schuldeiser als schuldenaar meer rechtszekerheid ontstaan. 

De nieuwe regeling is bovendien aanzienlijk transparanter dan de oude regeling.

Conform deze wet kan de reincassokosten in principe niet meer afwijzen of matigen. De Wet incassokosten biedt derhalve een aantal voordelen, maar dan dient men de nieuwe regels wel goed toe te passen. 

 

 Wat moet u weten? 

  1. Dat de wettelijke regeling geldt voor alle gevallen waarin de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt;

  2. Dat de regeling van toepassing is op zaken waarin de schuldenaar een natuurlijk persoon (consument) is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  3. Dat de schuldenaar (consument), nadat deze in verzuim is, eerst dient te worden aangemaand voordat incassokosten verschuldigd zijn;

  4. Dat de schuldenaar (consument), na ontvangst van de aanmaning, 14 dagen de Tijd krijgt om alsnog zonder bijkomende kosten de openstaande factuur te voldoen;

  5. Dat in de aanmaning het bedrag aan incassokosten dient te worden vermeld welk na verloop van de 14 dagentermijn bij non- betaling in rekening zal worden gebracht;

  6. Dat in het geval de schuldeiser niet BTW- plichtig is, de schuldenaar ook de BTW over de incassokosten dient te betalen. In dat geval dient deze BTW- post ook in de "14- dagenbrief" te worden vermeld;

  7. Dat in de zaken waarop de Wet incassokosten van toepassing is, naast de incassokosten geen andere kosten (zoals administratie- en aanmaankosten) in rekening worden gebracht;

  8. Dat indien de schuldenaar geen consument is en het gaat om bedrijven die onderling zaken doen, mogen afwijkende afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld middels van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden). Zijn er geen afwijkende afspraken van toepassing, dan gelden ook voor bedrijven dezelfde (nieuwe) regels als voor consumentenzaken;

 Welk bedrag aan incassokosten mag u doorbelasten?

Uitgangspunt voor de berekening van de incassokosten is de zuivere hoofdsom, dus exclusief de eventueel verschuldigde rente. De vergoeding van de incassokosten vervolgens te worden berekend als percentage van de zuivere hoofdsom volgens de volgende wettelijke staffel:

Hoofdsom

Percentage

Over de eerste € 2.500,00

15% (met een minimum van € 40,00)

Over de volgende € 2.500,00

10%

Over de volgende € 5.000,00

5%

Over de volgende € 190.000,00

1%

Over het meerdere

0,5% (met een maximum van € 6,775,00 )

Rekenvoorbeeld

U heeft in een consumentenzaak een factuur gestuurd van 5.500,00. De betalingstermijn is inmiddels vervallen en de schuldenaar is in verzuim en aangemaand. Dan mag u als schuldeiser de volgende incassokosten in rekening brengen:

- tot € 2.500,00 een percentage van 15%, over de volgende € 2.500,00 een percentage van 10% en voor de resterende € 500,00 een percentage van 5%. De incassokosten komen in dit rekenvoorbeeld totaal uit op: € 375,00 + € 250,00 + € 25,00 = € 650,00. 

Wat de doen in geval er meerdere vorderingen openstaan?

In het geval er meerdere vorderingen open staan en er nog geen annmaning is verstuurd, dienen de openstande hoofdsommen voor de juiste berekening van de incassokosten bij elkaar te worden opgeteld en in één aanmaning opgenomen. 

Hoe om te gaan met duurovereenkomsten?

U moet dan bijvoorbeeld denken aan vorderingen ter zake vervallen huurtermijnen en zorgpremies. In dat soort gevallen kan de schuldeiser per vervallen termijn of vordering een aparte aanmaningsbrief te verzenden.   

Algemene Voorwaarden

Het spreekt voor zich dat de Wet incassokosten gevolgen heeft voor Algemene Voorwaarden. De regeling heeft een dwingend karakter en geldt voor alle vorderingen op consumenten. Algemene Voorwaarden die strijdig zijn met de Wet incassokosten kunnen op verzoek van de schuldenaar door de rechter worden vernietigd. Het is daroom raadzaam uw Algemene Voorwaarden te toetsen aan de regeling. 

Uiteraard kunt u voor deze toetsing of voor het opstellen van uw Algemene Voorwaarden altijd met ons kantoor contact opnemen voor nadere informatie of advies. 

bottom of page