top of page

 Ogólne Warunki Incasso

Versie geldig van 01-01-2020

1. Definites

1.1. "Opdrachnemer" is venootschaap onder firma Marek Vastgoed V.O.F. genaamd als MV-Incasso nader te noemen "MV-Incasso".

1.2. "Opdrachtgever" is de (rechts) persoon di een overeenkomst van opdracht aangaat met MV-Incasso en hiertoe bevoegd is.

2. Toepassing

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op all aanbiedingen, offertes, overeenkomsten alle daarmee verband houdende werkzaamheden die verricht zijn in het kader van incassowerkzaamheden en losse opdrachten, alsmede informatieverstrekking al dan niet per elektronisch communicatiemiddel. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

2.2. Algemene vorwaarden van de opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en MV-Incasso.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door MV-Incasso zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

2.3. MV Incasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

3. Verplichtingen van de opdrachtnemer MV Incasso zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever.

4.1. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de MV-Incasso, alsmede persoonlijk instaan voor nakoming van de daaruit voortvloeinde verplichtingen, waarbij de opdrachtgever als borg tevens gehouden is de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te vergoeden. 

4.2. Indien de opdrachtgever in een lopende zaak een betaling ontvangt dient hij de MV-Incasso daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zo ook van het verzenden van een creditnota, dan wel wanner hij goederen retour ontvangt, of meldingte maken van iedere andere omstandigheid waardoor het te incasseren bedrag verandert. 

4.3. De kosten vallende op eventueel ingestelde tegenvorderingen, danwel vorderingen in vrijwaring, komen nimmer voor rekening van MV-Incasso maar blijven altijd voor rekening van opdrachtgever. 

4.4. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. MV-Incasso is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren. 

4.5. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking aan MV-Incasso zijn gesteld of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens MV-Incasso voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van MV-Incasso Leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan MV-Incasso te vergoeden. 

5. Afwijkende bepalingen

5.1. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. In het geval dat MV-Incasso een of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

6. Opdracht

6.1. De opdrachtgever stemt ermee in dat MV-Incasso de overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van derden laat uitvoeren.

 

6. Opdracht

6.1. De opdrachtgever stemt ermee in dat MV- Incasso de overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van derden laat uitvoeren. 

6.2. Alle opdrachten worden uitsluitend  aanvaard en uitgevoerd door MV- Incasso, indien wordt beoogd dat een opdracht door een bepaalde derden zal worden uitgevoerd, is opdrachtgever uitsluitend  gehouden, bij aanlevering van de opdracht , de eventuele kopie facturen, correspondentie en andere het dossier betreffende stukken aan MV- Incasso ter beschikking te stellen. De juistheid, en het op waarheid berust zijnde van de door de opdrachgever aangeleverde stukken en gepretendeerde rechtsvordering, worden door deze gegarandeerd.

6.3. MV- Incasso is te alle tijde bevoegd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6.4. MV- Incasso is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van of gebrek, of onduidelijkheden, in de gegevens verstrekt door de opdrachgever. 

6.5. indien opdrachgever een incasso- opdracht onjuist of gebrekking aanlevert of intrekt, overdraagt aan een derde bij verkoop of verpanding van de in behandeling zijnde vorderingen aan een andere (rechts) persoon overdraagt, buiten 

MV- Incasso of een betalingsregeling of schikking treft met de debiteur, verdere incasso-activiteiten onderneemt ondanks verzoek daartoe geen bericht meer aan MV- Incasso laat, dan wel een verdere incassobehandeling door MV- Incasso in de weg staat, is MV- Incasso gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen op grond van tekortkoming in nakoming door opdrachtgever, en de betreffende dossiers te sluiten, zonder dat ze daarbij schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever. In dergelijke gevallen zullen de verschotten, kosten en rente worden berekend alsof volledig is gëincasserd en vervallen eventuele kortingen. Opdrachtgever is gehouden extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden aan MV - Incasso te vergoeden.

6.6. Opdrachtgever machtigt MV-Incasso om in opdrachtegevers naam alle benodigde gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar haar inzicht nodig zijn. Hieronder vallen, maar zijn daartoe nie beperkt, het schriftelijk, telefonisch, per sms, e-mail en personlijk benaderen van de debiteur, het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur, het ontvangen van gelden voor de opdrachtgever, het treffen van naar gelang van de specifieke omstandigheden van de zaak redelijke betalingsregeling, het inschakelen van derden. De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

6.7. De met MV- Incasso overeengekomen werkzaamheden zijn beperkt tot het verrichten van juridische, adviserende (incasso) werkzaamheden. De opdracht bestaat nadrukkelijk niet uit het advisieren over financiële, fiscale, verzekeringstechnische, sociaal verzekeringstechnische of andere daaraan verboden zaken.

6.8. Overige werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van normale incasso gerechtelijke- werkzaamheden, zoals doch niet uitsluitend, het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, beoordelen van (juridische) problemen, het dienen van repliek verweer, het voeren van een gerechtelijke procedure, rolwerkzaamheden, opstellen van dagvaardingen, het schrijven van conclusies, het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, getuigenverhoor, bezichtiging ter plaatse, reistijd, bestudering en invoeren van vonnissen. Parkeerkosten, tolkosten en dergelijke worden separaat op basis van het uurtarief van € 75,00 xcl. 21% BTW in rekening van opdrachtgever gebracht hiervoor wordt een declaratie van de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever verstrekt en dienen binnen 14 dagen na verzending betaald worden. 

6.9. MV- Incasso is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat het gevraagde voorschoot dan wel declaratiebedragen op haar rekening zijn bijgeschreven en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen, die door niet tijdige betaling van het voorschot dan wel declaratiebedragen met zich mee kunnen brengen en de incassozaak vertragen dan wel verwaarlozen.

6.10. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt te zijn, is de opdrachtgever aan MV- Incasso verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor haar werkzaamheden naar redlijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, met een minimum van € 35,00.

6.11. Het nemen van rechtsmaatregel geschiedt niet, dan nadat de schuldenaar door MV- Incasso tenminste driemaal schriftelijk gemaand en/of gesommeerd tot betaling is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd is of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.

6.12 Incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

6.13. Incassowerkzaamheden worden berekend volgens het volgende tarief over het geincasseerde bedrag waarbij de grondslag voor de berekening van het geincasseerde bedrag is he totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten:

  • Van € 0,01 tot € 5.000,00 : 15% met  een minimum van € 35,00

  • Boven € 5.000,00 : 10%

6.14. De stuiting en het voorkomen van verjaring van vorderingen vindt alleen plaats indien dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen en tegen het darvoor geldende tarief. MV - Incasso draagt, behoudens nadere afspraken met opdrachtgever, geen verantwoording voor het tijdig stuiten en het voorkomen van verjaring. 

7. Betalingen

7.1. Overige werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van normale incasso gerechtelijke- werkzaamheden, zoals, doch niet uitsluitend, het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, beoordelen van (juridische) problemen, het dienen van repliek verweer, het voeren van een gerechtelijke procedure, rolwerkzaamheden, opstellen van dagvaardingen, het schrijven van conclusies, het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, getuigenverhoor, bezichtiging ter plaatse, reistijd, bestudering en invoeren van vonnissen. Parkeerkosten, tolkosten en dergelijke worden separaat op basis van het uurtarief van € 75,00 xcl. 21 % BTW in rekening van opdrachtgever gebracht hiervoor wordt een declaratie van de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever verstrekt en dient binnen 14 dagen na verzending betaald worden.

7.2. Alle andere kosten zoals onder meer informatiekosten (basis registratie bij de gemeente), betekenen van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, griffierecht kosten, uitvoering van het vonnis, conservatoir dan wel executoriaal beslag leggen, getuigenoproeping, faillissementsaanvraag, worden niet door MV- Incasso behandeld, derhalve afzonderlijk in rekening aan opdrachtgever gebracht conform de geldige tarieven van de gerechtsdeurwaarder.

7.3. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door MV- Incasso aangegeven wijze.

7.4. Reclames naar aanleiding van de facturen dienen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij MV- Incasso te zijn ingediend. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame.

7.5. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:

  • wettelijke rente vanaf de vervaldatum;

  • alle kosten die MV- Incasso moet maken om zijn vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste kosten tenminste 15% bedragen van de vordering, met een minimum van € 35,00.

8. Tarieven voor de werkzaamheden van derden

8.1. Opdrachtgever stemt in dat de werkzaamheden waarvoor MV- Incasso niet gerechtigd is te verrichten, hierbij valt te denken aan de gerechtsdeurwaarder werkzaamheden, worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder hetgeen door de MV- Incasso wordt bepaald, de kosten van de door gerechtsdeurwaarder verrichten werkzaamheden worden apart aan opdrachtgever in rekening gebracht en worden berekend conform het tarief van desbetreffende gerechtsdeurwaarder.

8.2. Op moment dat voor de behandeling van de zaak een vertegenwoordiging van een advocaat noodzakelijk is, dient de zaak aan een advocaat- kantoor met welke MV- Incasso samenwerkt overgedragen worden, de tarieven met welke desbetreffende advocaat hanteert wordt apart in rekening van opdrachtgever gebracht.

8.3. Nadat MV- Incasso aan opdrachtgever heeft bekendgemaakt dat de opdracht volledig dan wel gedeeltelijk door middel van gerechtsdeurwaarder moet worden voortgezet, is opdrachtgever verplicht voor goede doel van de zaak hieraan meewerken, als dat niet het geval is komen alle gevolgen en risico in rekening van opdrachtgever.

8.4. Nadat MV- Incasso aan opdrachtgever heeft bekendgemaakt dat de opdracht dient door een advocaat vertegenwoordigd te zijn, vanwege het feit dat vertegenwoordiging van de opdracht door een advocaat noodzakelijk is, is opdrachtgever verplicht hieraan meerwerken, en samen met MV- Incasso geschikte advocaat inschakelen zodat de zaak kan worden doorgezet, indien opdrachtgever weigert hieraan meewerken komen alle gevolgen en risico in diens rekening. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan MV- Incasso te vergoeden. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. MV- Incasso heeft voor het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting, de diensten worden naar beste weten en kunnen verricht. MV- Incasso geeft geen enkele garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald wordt. MV- Incasso is dan ook niet aansprakelijke voor een bepaald incassoresultaat.

9.2. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de legimiteit van de overgedragen vorderingen/ dossiers.

9.3. MV- Incasso is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers die de werkzaamheden verrichten , tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld.

9.4. Bij overmacht is MV- Incasso niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeinde schade. Onder overmacht wordt verstaan : elke van de wil van MV- Incasso onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

9.5. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoelijkheden, brand, technische - en/ of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van MV- Incasso of dat van haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft MV- Incasso naar haar keuze het recht om de uitvoering van de opdrachte(en) met de duur de overmacht te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat MV- Incasso in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. 

9.6. MV- Incasso is niet aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan MV- Incasso ter incasso zijn overgedragen. Evenmin is MV- Incasso aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche op grond waarvan, door wie dan ook , foutieve beslissingen genomen zijn. Het aanvaarden en zijn daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor MV-Incasso.

9.7. De opdrachtgever vrijwaart MV- Incasso en stelt deze schadeloos ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van de door opdrachtgever verstrekte vorderingen. 

10. Niet toerekenbare tekortkoming

10.1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van MV - Incasso, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van MV- Incasso kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van MV- Incasso.

10.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van MV- Incasso, beperkende overheidsmaatregelen- waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen; oorlog en oorlogsgevaar , niet deugdelijk verrichten werkzaamheden door derden .

10.3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van de MV- Incasso heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat MV- Incaaso tot enige schadevergoeding is gehouden.

11. Afrekening

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt MV- Incasso aan opdrachtgever niet vaker dan eenmaal per maand tussentijds de ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden af, onder aftrek van de gemaakte kosten, rente,  verschotten en declaratiebedragen , incassoprovisie en reservering voor nog te maken kosten, voor zover het opdrachtgever toekomend bedrag een gerechtelijke procedure.

11.2. MV- Incasso behoudt zich het recht voor tussentijdse afdrachten uit te stellen zolang op portefeuilleniveau de gemaakte kosten, rente en verschotten in de lopende dossiers en openstaande declaraties in gesloten dossiers hoger zijn dan het totale saldo van de afdrachten.

11.3. Betaling van de declaratie dient de geschieden binnen veertin dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet- volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door MV- Incasso een ingebrekestelling aan opdrachtgever hoeft plaats te vinden en zijn alle openstaande declaraties direct opeisbar. MV- Incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij , uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft, ongeacht verschillende schuldeisers in verschillende dossier.

11.4. Bij niet- tijdige betaling, en in verzuim zijn, wordt opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever welke handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf aan MV- Incasso, wordt, indien het verschuldigd bedrag niet promp op de vervaldag is voldaan, vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding en betaling van buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstande hoofdsom met een minimum van € 300,00 exclusief BTW voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur, plus een direct opeisbare boete van 1% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij iedere ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 25,00 per maand. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de tarieven als bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur ( Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten) van toepassing. 

11.5. Allen betaling door overmaking op de rekening van MV- Incasso, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

12. Duur van de overeenkomst

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst ten alle tijden op te zeggen, met inachtneming van een maand schriftelijk opzegtermijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2. MV- Incasso is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

12.3. MV- Incasso is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de opdrachtgever in strijd handelt met een of meer bepalingen van een met MV- Incasso gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

13. Geschillen

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 

bottom of page